Poplatky za štúdium

Poplatky za štúdium v Jazykovej škole, Javorová 16, Spišská Nová Ves  určené v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Košického samosprávneho kraja o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach č. 5/2019 z 24. júna 2019 .

\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

 

\n
\n

Počet hodín týždenne

\n
\n

Typ kurzu

\n
\n

Zápisné ročne €

\n\n

***

\n
\n

Školné ročne €

\n
\n

Spolu ročne €

\n
\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

Poslucháč žiak ZŠ, SŠ a VŠ*

\n
\n

 

\n\n

 

\n\n

          2

\n
\n

všeobecný jazyk,

\n\n

prekladový seminár

\n
\n

 

\n\n

 

\n\n

    10

\n
\n

 

\n\n

 

\n\n

    70

\n
\n

 

\n\n

 

\n\n

    80

\n
\n

 

\n\n

          4

\n
\n

všeobecný jazyk

\n\n

konverzačný kurz

\n
\n

 

\n\n

     10

\n
\n

 

\n\n

   110

\n
\n

 

\n\n

   120

\n\n

 

\n
\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

Poslucháč zaopatrená dospelá osoba

\n
\n

 

\n\n

          2

\n\n

 

\n
\n

prekladový seminár

\n
\n

 

\n\n

     10

\n
\n

 

\n\n

    90

\n
\n

 

\n\n

   100

\n
\n

 

\n\n

           2

\n
\n

konverzačný kurz

\n
\n

 

\n\n

       10

\n
\n

 

\n\n

   105

\n
\n

 

\n\n

    115

\n
\n

 

\n\n

            4

\n
\n

všeobecný jazyk,

\n\n

konverzačný kurz

\n
\n

 

\n\n

       10

\n
\n

 

\n\n

   170

\n
\n

 

\n\n

     180

\n
\n

  Poslucháč invalidný,starobný dôchodca,držiteľ ZŤP **

\n
\n

 

\n\n

            2

\n
\n

  

\n
\n

 

\n\n

      10

\n
\n

 

\n\n

      80

\n
\n

 

\n\n

     90

\n
\n

            4

\n
\n

 

\n
\n

       10

\n
\n

     120

\n
\n

    130

\n
\n

 

\n\n

 

\n
\n\n

*poslucháč denného štúdia na vysokej škole do 26 rokov

\n\n

** dôchodca , ktorého jediným zdrojom príjmu je starobný alebo invalidný dôchodok, držiteľ ZŤP vo veku nad 18 rokov

\n\n
    \n
  • zápisné je určené vo výške 10,00 eur  ročne pre jedného poslucháča
  • \n
\n\n

Poslucháči majú povinnosť uhradiť  poplatok za štúdium  do 10 dní od podania  prihlášky bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet:

\n\n

IBAN: SK92 8180 0000 0070 0035 4759

\n\n

Rozdelenie platby. V odôvodnených prípadoch, len na základe žiadosti, môže  riaditeľ školy súhlasiť s  rozdelením školného na dve splátky. Rozdeliť platbu je možné, ak: poslucháč navštevuje dva kurzy, jazykovú školu navštevujú dvaja a viac členov rodiny. Iné dôvody posúdi riaditeľ individuálne. Prvá splátka pozostáva zo zápisného a polovice školného.

\n\n

Vrátenie platby: Poslucháčovi, ktorý sa nezúčastni ani jednej vyučovacej hodiny do 30. septembra 2018, (nenastúpi do školy), škola na základe písomnej žiadosti vráti školné. Zápisné sa nevracia. O vrátenie platby za 2. polrok musí poslucháč písomne požiadať  do 10. decembra 2018. Po tomto termíne nebude možné nárok uplatniť. 

\n\n

Poslucháčovi môže byť školné znížené alebo odpustené na základe písomnej žiadosti a predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Žiadosť sa prostredníctvom riaditeľky jazykovej školy postupuje na posúdenie príslušnej  komisii Košického samosprávneho kraja.

\n\n

UPOZORNENIE: Podmienkou zápisu je vyplnenie prihlášky a zaplatenie poplatku do určeného termínu. Odovzdanie prihlášky bez preukázania platby nezaručuje zaradenie do jazykového kurzu.