Termíny

Jarný termín 2023 - písomná časť

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – anglický jazyk

22. apríl 2023

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – nemecký jazyk

22. apríl 2023

Číslo účtu: SK92 8180 0000 0070 0035 4759, ako variabilný symbol uvádzajte rodné číslo bez lomky.

 

Poplatky: Základná štátna jazyková skúška - interní poslucháči - 50 €, externí poslucháči  60 €

                 Všeobecná štátna jazyková skúška - interní poslucháči - 65 €, externí poslucháči - 85 €

Prihlášku spolu so štrukturovaným životopisom v slovenskom jazyku a dokladom o zaplatení posielajte mailom alebo poštou alebo doručte osobne do 31. marca 2023.

Jarný termín 2023 - ústna časť

30. máj - 3. jún 2023

 

Jesenný termín 2023 - písomná časť

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – anglický jazyk

13. október 2023  

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – nemecký jazyk

13. október 2023

Jesenný termín 2023 - ústna časť

10. november 2023

Prihlášku spolu so štrukturovaným životopisom v slovenskom jazyku a dokladom o zaplatení posielajte mailom alebo poštou alebo doručte osobne do 16. septembra 2023.